Preaload Image
WhatsApp Image 2021-09-26 at 8.55.22 AM

حامد خسروی

مدیر آموزش

رزومه

 

متولد 1365

کارشناسی مدیریت برنامه‌ریزی و ارزیابی مراکز فرهنگی

سوابق کاری:

از سال 1386 تا سال 1390 کارشناس آموزش دانشگاه علمی کاربردی واحد 32 تهران

از سال 1390 تا سال 1391 مدیر دفتر معاونت اداری و مالی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

از سال 1391 تا 1393 کارشناس آموزش دانشگاه علمی کاربردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

از سال 1393 تا سال 1395 کارشناس آموزش انستیتو ملی بازی‌سازی

از سال 1395 تا سال 1398 کارشناس دفتر برنامه‌ریزی و بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

از سال 1398 تا هم اکنون مسئول آموزش انستیتو ملی بازی‌سازی

سایر اعضاء